Commissie Beroepsinhoud

De Commissie Beroepsinhoud (CBI) houdt zich bezig met alle kwailteit aspecten van de kinderfsyiotherapie. De kwaliteit (beroepsinhoud) van ons vak is de basis van het bestaansrecht van de kinderfysiotherapeut en wordt dan ook als het belangrijkste beleidskader van de NVFK beschouwd.
Special Interest Group
Na- en Bijscholingscommissie

Secties binnen CBI

De Commissie Beroepsinhoud (voorheen Commissie Scholing & Wetenschap) kent een drietal secties, te weten:

  1. Specialistenregistratie (SR)
  2. Special Interest Groups (SIG)
  3. Na- / Bijscholing & congressen (NBC)

De commissie staat onder aanvoering van een voorzitter, zijnde NVFK bestuurslid kwaliteit Ria Nijhuis, Anneloes Overvelde is vice-voorzitter van deze commissie. In deze CBI is overigens de congrescommissie geïncorporeerd, die als zodanig dus geen zelfstandig orgaan meer is binnen de vereniging. Het bestuur meent door deze verbinding meer samenhang in het beleid te bereiken. Veel van de activiteiten van de vereniging ten aanzien van beroepsinhoud (kwaliteit) worden geïnitieerd en uitgevoerd door deze

Benoeming

De leden van de commissie worden benoemd door het bestuur en gemeld tijdens de ledenvergadering voor een zittingsduur van vier jaar en zijn aansluitend eenmaal herkiesbaar. Het bestuur benoemt de voorzitter.
De vergaderfrequentie is viermaal per jaar op een centrale locatie.
Zo nodig worden de frequentie en de locatie aangepast.

Trefwoorden: